Foreningen

Vedtægter
Foreningens vedtægter er senest revideret 28. september 2021.

Kontingent
Kontingent i 2023 andrager årligt kr. 425,- .

Det samlede beløb opkræves via PBS og forfalder til betaling 1. maj.

Ved evt. restancer tillægges 25% af restancebeløbet pr. rykker (dog minimum 100,- kr.) samt porto.

Snerydning
Foreningens medlemmer har tilsluttet sig en fælles aftale om snerydning. Udgiften svinger meget, idet vi kun betaler for hver enkelt rydning så længe der er penge på snerydningskontoen.

Lokalplan
I september 1987 vedtog Ballerup kommune lokalplan 036, der gælder for området Egebjerglund Nord.
Det er lokalplanens formål:

  1. at fastholde områdets anvendelse til boligbebyggelse med fritliggende parcelhuse
  2. at sikre at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage
  3. at der på hver ejendom kun må opføres een bolig for een husstand og
  4. at fastholde stiforbindelsen mellem Skovbovænget og Pileagervej langs områdets grænse mod skoven.

Varmeplan - fjernvarme
I flg. varmeplanen for Ballerup vil medlemmerne senest i 2030 kunne blive tilsluttet fjernvarme.

Ordensregler for godt naboskab i Grundejer-foreningen Egebjerglund-Nord

1.  Hold facader og forhaver, så kvarteret bevares smukt og miljøvenligt.

2.  Hække og anden beplantning skal beskæres, så det holdes bag fortovskanten.      (Kommunens krav).

3.  Ved vejhjørner skal der skæres ned, så der er fuld oversigt for trafikanter.       (Kommunens krav).

4.  Fortovene skal om sommeren holdes rene for ukrudt og om vinteren for sne og is.      (Kommunens krav).

5.  Anvend ikke vej og fortov som lager for byggematerialer eller lign. (Kortvarig      tilladelse kan indhentes hos kommunen). Parker egne biler på egen grund.   

6.  Sørg for, at træerne på din grund ikke bliver for høje – måske skygger de mest hos     naboen.

7. Anvend ikke motorredskaber efter kl. 16 på lørdage, søn- og helligdage i sommer    månederne.

8.  Haveaffald må ikke afbrændes på parcellerne. (Kommunens krav). Der må grilles,    men tag hensyn til vind, vejr og naboerne.

9.  Undgå støjende hunde, høns og undgå hundemøg i området. Hundeluftere må samle hundens efterladenskaber op og tage dem med hjem til egen skraldespand.

10. Brug brændeovne korrekt. Følg Miljøministeriets brugsanvisning.

11. Kør hensynsfuldt og forsøg på, at påvirke andre til at gøre det samme. Overhold fartgrænsen på 50 km, hvor der ikke er skilte.

 

Ordensreglerne er gældende fra 1. september 2017. 

Kommunen

Affald (2024)

Link til Vestforbrænding om tømmedage

Mad og restaffald
tømmes fredage i lige uger

Plast/papir & MDK
tømmes mandage ulige uger

Pap
torsdage hver 4. uge i ugerne 2, 6, 10, ...

Metal/glas
fredage hver 8. uge, i ugerne 7, 15, 23, 31, ...

Storskrald

torsdage hver 4. uge i ugerne 1, 5, 9, ...

Haveaffald
tømmes mandage i lige uger i perioden marts til og med midten af november

Genbrugsstationer
Ballerup Genbrugsstation, Energivej 44,  2750 Ballerup.
Åben alle dage kl. 10-18, dog altid lukket 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar.

Værløse Genbrugsstation, Ballerupvej 75, 3500 Værløse.
Åben hver dag kl. 10 -18, dog altid lukket 24., 25., 26.  og 31. december og den 1. januar.

Ballerup Genbrugsstation

Værløse Genbrugsstation